Dimensió Quantitativa

Variació en el condicionament, percepció i enteniment

El Model Teòric de Camp contempla una dimensió quantitativa, complementaria a la dimensió qualitativa. En aquest apartat fem una revisió de les aportacions transteòriquess al concepte de factor o variable psicològica. Es proposen 10 factors de camp: Contigüitat, Complexitat, Contrast i Ordre. Pràctica, Distribució de la pràctica, Probabilitat i Regularitat. Generalització i Inhibició. Tots ells explicant les variacions -en augment o disminució- de la força de les associacions psíquiques i de manera comuna respecte dels fenòmens bàsics del Condicionament, la Percepció i l'Enteniment.

  • El canvi quantitatiu. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitaria. Capítol 6.
  • Observació de la regularitat dels jutges en les sortides de velocitat en atletisme. Apunts. Educació Física i Esports. (1991) Núm. 25, 53-58  
  • Concentració i distracció. Aportacions experimentals. Apunts. Educació Física i Esports. (1996), Núm. 46, 7-11.
  • Tiempo de reacción en el deporte. En J. Cruz (Editor) Psicología del Deporte. (1997). Madrid: Síntesis. (p. 44-74).
  • Factors explicatius en l'orientació perceptiva temporal. Apunts. Educació Física i Esports (1998). Núm. 53, p. 18- 32.
  • El factor variabilitat en una tasca perceptivomotriu. Apunts. Educació Física i Esports (2004). Núm. 77, p. 30-33.
  • El factor Variabilitat a les constàncies i configuracions perceptives. Aportacions Experimentals. Tesi doctoral. INEFC-UB (2009) .
  • Factores contextuales en el recuerdo. Acta Comportamentalia. (2011). Vol. 19 (p. 307-316). .