Dimensió Qualitativa

En base a la definició de psicologia funcional aportada, els fenòmens psíquics són funcionalment associatius i es donen en tres finalitats adaptatives. Per això, els fenòmens psicològics bàsics són el Condicionament com a adaptació psicobiològica, la Percepció com a adaptació psicofisicoquímica i l'Enteniment com a adaptació psicosocial. Els tres comparteixen l'estructura formal associativa, la seva condició material és sempre la reacció orgànica -sensorial, especialment- però difereixen en la finalitat adaptativa.

Condicionament

Definim el Condicionament com a adaptació psicobiològica i destaquem les aportacions paulovianes com a bàsiques de cara a l’explicació dels hàbits i les emocions humanes. Un tema concret és el del Condicionament Temporal el qual serveix de base explicativa dels desajustos horaris i els seus efectes.

 • Comportament psicobiològic. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitaria. Capítol 5.1.
 • "Jet Lag" i esport. Apunts. Educació Física i Esports. 1990. Núm. 19. 37-94.
 • Condicionamiento contra natura (2010) Guió de conferència.
 • Conferència Asociación Temporal al 1r Congrés Estudiantil Internacional de Psicologia Interconductual (CEIPI),octubre de 2014 a Xalapa, Veracruz, México.

Percepció

Definim Percepció com a adaptació psicofísica i destaquem les aportacions de la psicologia tradicional amb els conceptes de Constància Perceptiva però destaquem tot allò relatiu a la Percepció del Moviment pel seu potencial explicatiu i de cara a l'explicació de les habilitats.

 • Comportament psicofísic. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitaria. Capítol 5.2.
 • Percepció: Usos i teories. Apunts. Educació física i esports. (1991) Núm. 25, p. 9-14.
 • Associacions i configuracions perceptives visuals. Quaderns de Psicologia. (1984) Núm.8, 101-120.
 • Anticipació Coincident. Apunts. Revista de l’Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. (1984) Núm., 21, 15-22.
 • Aprendizaje perceptivo. A Pinillos i R. Bayés (Eds.) (1989) Condicionamiento y Aprendizaje. Tratado de Psicologia General. Madrid: Alhambra. (p. 389-413)
 • Percepción del movimiento. Revista de psicologia general y aplicada. (1995), 48, 27-34.
 • Un estudio sobre indicios perceptivos para el resto en el servicio de tenis.  Revista de Psicología del Deporte. (2010), vol. 19, 1, p. 59-71. 

Temari Docent: Sensació i Percepció    Interferències sensorials   

Constància temporal  Constància témporal i modal  Configuracions perceptives 

Enteniment

Definim Enteniment com a adaptació psicosocial i destaquem la inclusió del tema de la intel·ligència ja que aquesta es defineix com la capacitat d'entendre. En tot cas, la visió paramètrica del Model Teòric de Camp  ens permet parlar d’una dimensió interactiva al costat de la tradicional dimensió cognoscitiva, en un dimensionament modern del concepte de saber.
 • Comportament psicosocial. A Psicologia. Una introducció teòrica. (2006). Girona: Documenta Universitaria. Capítol 5.3.
 • L'ajust temporal: criteri d'execució distintiu de la intel·ligència esportiva. Apunts. Educació Física i Esports (1998). Núm. 53,  10-17.
 • Consciència: Il·lustració esportiva. Apunts. Educació Física i Esports. (2001) Núm. 64, 78-83.
 • Estudi funcional dels sabers esportius per a la comprensió de la tàctica. Apunts.'Educació Física i Esports (2005). Núm. 82, 26-35.
 • Entendimiento: propuesta de definición científica.  En Pacheco, V., et al., (Coordinadores) (2013) Autoreferencia. México: UNAM.  (p.13-42).